top of page

ภาพรวมหลักสูตร

อัปเดตเมื่อ 6 เม.ย. 2565

เนื้อหาที่ประกอบขึ้นเป็นหลักสูตรต่างๆ มีดังนี้หลักกสิกรรมธรรมชาติกับการจัดการ ดิน น้ำ ป่า


เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของระบบนิเวศ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้มาปรับใช้เมื่อต้องทำการฟื้นฟูหลังเกิดเหตุภัยพิบัติ


หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้เข้าใจถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าต้องทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอน คือต้องมีขั้นพื้นฐานให้พอกิน พออยู่ พอใช้ พอร่มเย็น เสียก่อน ถัดไปจึงจะเป็นขั้นก้าวหน้า คือ บุญ ทาน เก็บรักษา ค้าขาย และสุดท้ายคือการสร้างเป็นเครือข่ายเพื่อเชื่อมโยงเกาะเกี่ยวกัน ให้มีความมั่นคงและร่วมกันดำเนินตามรอยทางแห่งความพอเพียง ซึ่งเป็นพื้นฐานของการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับวิถีคนไทยในปัจจุบัน

ปฏิบัติการ ๙ ฐานเรียนรู้
สู่การพึ่งพาตนเอง เป็นการนำความรู้และภูมิปัญญาวิถีบ้านๆ ที่มีมาแต่โบราณของไทย ผสานกับองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นใหม่ด้วยการประยุกต์กับนวัตกรรมร่วมสมัย เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน คือให้พอกิน พอใช้ พออยู่ และพอร่มเย็น สามารถพึ่งตนเองได้อย่างเป็นสุข และยังนำองค์ความรู้เหล่านี้มาใช้เป็นแนวทางในการฟื้นฟูตนเองและชุมชนหลังเกิดวิกฤตภัยพิบัติได้อีกด้วย


หลักการจัดการสาธารณภัยในภาวะวิกฤติ (*หลักสูตรบ่มเพาะพิเศษ)

เพื่อให้เข้าใจถึงการทำงานของหน่วยกู้ภัย และร่วมรับฟังประสบการณ์และแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในภาวะวิกฤต ฝึกปฏิบัติการกู้ชีพในภาวะฉุกเฉิน และการลำเลียงผู้ป่วยเพื่อลดอัตราเสี่ยงการเสียชีวิต

การพยากรณ์ธรรมชาติ (*หลักสูตรบ่มเพาะพิเศษ)

เพื่อเพิ่มทักษะการรู้จักธรรมชาติและพยากรณ์ได้ล่วงหน้า โดยใช้เทคโนโลยีและธรรมชาติพยากรณ์เป็นตัวช่วย ซึ่งจะทำให้สามารถเตรียมรับมือกับภัยพิบัติได้ทันท่วงที


เทคนิคการสื่อสารในภาวะวิกฤต (*หลักสูตรบ่มเพาะพิเศษ)

วิทยุสื่อสาร ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพใช้ในการรับส่งข้อมูลข่าวสารในภาวะวิกฤต การได้เรียนรู้และฝึกทดลองใช้งานจริงเป็นการเพิ่มทักษะ และจากกระบวนการเรียนรู้ทำให้เกิดเป็นเครือข่ายในพื้นที่และเพิ่มช่องทางการเชื่อมต่อกับเครือข่ายวิทยุสมัครเล่นในพื้นที่ต่างๆ มากขึ้น


การปฐมพยาบาล/การใช้ยาเบื้องต้น (*หลักสูตรบ่มเพาะพิเศษ)

เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการปฐมพยาบาล/การใช้ยาเบื้องต้น เพื่อช่วยชีวิตและเคลื่อนย้ายคนเจ็บเมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อลดการสูญเสีย และจะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง


การฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดในยามวิกฤติ (*หลักสูตรบ่มเพาะพิเศษ)

เพื่อเรียนรู้ทักษะการยังชีพโดยพึ่งพาธรรมชาติ ทั้งการก่อไฟ การหุงต้มอาหาร และการหาอยู่หากิน วิชาการป้องกันตัวจากโจรผู้ร้าย เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สิน ฐานทดสอบกำลังใจ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและมีประสบการณ์เมื่อต้องเผชิญเหตุจะได้มีสติและมีทักษะในการจะนำพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่น


การแลกเปลี่ยนกรณีศึกษา  (*หลักสูตรบ่มเพาะพิเศษ)

การฟื้นฟูหลังภัยพิบัติภาคประชาชน เพื่อเป็นบทเรียนที่จะช่วยให้สามารถนำข้อผิดพลาดในการรับมือและการฟื้นฟูมาปรับปรุง และวางแผนเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในครั้งใหม่ได้อย่างดีขึ้น โดยผ่านการถอดบทเรียนจากทีมงานผู้เคยทำงานเป็นอาสาสมัครในพื้นที่ประสบภัยจริง และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรงของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเอง เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่ยังไม่เคยประสบเหตุได้เรียนรู้และมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน ว่าหากเกิดเหตุกับตนเองและชุมชนจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะอยู่รอดและปลอดภัย


การฝึกวินัย (*หลักสูตรบ่มเพาะพิเศษ)

การเข้าค่ายและตั้งตนอยู่บนความลำบาก กิน อยู่ หลับนอนอย่างมีระเบียบ จะช่วยสร้างความมีวินัยในตน เมื่อต้องเผชิญเหตุในห้วงเวลาที่โกลาหลวุ่นวาย ถ้าผู้คนในชุมชนมีระเบียบวินัยไม่เอารัด เอาเปรียบและเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รู้จักการเสียสละ จะสามารถนำพาตนเองและชุมชนให้ผ่านวิกฤตไปได้ ผู้นำตามธรรมชาติที่มีความเป็นธรรมและมีวินัยจึงมีความจำเป็นอย่างมากในภาวะวิกฤต
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์

การประเมิน ๔ รู้ คือ รู้เรา รู้เขา รู้สถานการณ์ และรู้ฟ้าดิน เพื่อให้ประเมินตนเองและชุมชนว่ามีความพร้อมด้านใด และขาดแคลนด้านใด เพื่อให้สามารถวางแผนในการจัดการออกแบบพื้นที่เพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่า และการเตรียมพร้อมรับมือเมื่อต้องเผชิญเหตุ และเมื่อเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูจะต้องเตรียมคน และเตรียมความคิดอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ และฝึกเขียนแผนยุทธศาสตร์พร้อมนำเสนอ

ประเภทหลักสูตร


จากเนื้อหาข้างต้นถูกแบ่งเป็นประเภทของหลักสูตรดังต่อไปนี้


1. หลักสูตรพื้นฐาน :  เปิดโลก เปิดสมอง 


ชื่อหลักสูตร : การพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง


เป็นคอร์สหลักที่เราเปิดอบรมให้กับผู้สนใจ เหมาะกับผู้ที่เริ่มต้นศึกษากสิกรรมธรรมชาติ และกำลังจะเดินตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ท่านที่จบหลักสูตรนี้สามารถต่อยอดไปยังหลักสูตรอื่น ๆ ได้ เช่น ออกแบบพื้นที่ ฯลฯ ตามแต่หลักสูตรนั้น ๆ จะกำหนดเงื่อนไขของผู้สมัคร

 • การพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่การพึ่งตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 • การพัฒนาเยาวชนสู่การเปลี่ยนแปลงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

 • การจัดการน้ำเสียและขยะด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริ

 • ป่าพื้นบ้านอาหารชุมชน

 • เทคนิคการผลิตไม้ผลอินทรีย์

 • เทคนิคการทำนาธรรมชาติ

 • การเลี้ยงกุ้งด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

 • เทคนิคการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์สู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ทุกหลักสูตรเน้นให้เข้าใจถึงปรัชญา  หลักการและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง  อบรมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม เน้นกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ การพัฒนาภาวะผู้นำ เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิธีคิด สร้างจิตสำนึกใหม่ในการเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง  ตลอดจนรู้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก2. หลักสูตรก้าวหน้า :  เปลี่ยนมุงมอง  มอบเครื่องมือ 

ชื่อหลักสูตร : ออกแบบพื้น, การจัดการพื้นที่แบบประหยัด ฯลฯ


ผู้ที่สามารถสมัครหลักสูตรเหล่านี้ได้ ต้องผ่านการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจจากหลักสูตรพื้นฐานมาก่อน3. หลักสูตรบ่มเพาะ  :  เปลี่ยนความคิด  เปลี่ยนการกระทำ  นำสู่ทางรอด 

ชื่อหลักสูตร :


 • ค่ายฝ่าวิกฤต (CMS)

 • ค่ายกสิกรรมธรรมชาติ

 • ค่ายผู้นำการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

 • ค่ายพัฒนาศักยภาพฅน  team building

 • ค่ายสุขภาพวิถีบ้าน บ้าน

 • ฯลฯหลักสูตรเรียนกับเซียน (๙  ฐานเรียนรู้เพื่อการพึ่งตนเอง )

ฐานการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะถูกนำไปรวมไว้ในหลักสูตรทั้งสามข้างต้น

 • ฐาน “ฅนรักษ์แม่ธรณี”

 • ฐาน “ฅนมีน้ำยา”

 • ฐาน “ฅนรักษ์สุขภาพ”

 • ฐาน “ฅนรักษ์ป่า”

 • ฐาน “ฅนรักษ์น้ำ”

 • ฐาน “ฅนรักษ์แม่โพสพ”

 • ฐาน “ฅนติดดิน”

 • ฐาน “ฅนมีไฟ”

 • ฐาน “ฅนเอาถ่าน”  /  Charcoal Camp รวมพลฅนเอาถ่าน

 • ฐาน “แปรรูป”

 • ฐาน “ฅนหัวเห็ด”

 • ฐาน “ฅนรักษ์เมล็ดพันธุ์”

ดู 2,177 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page